Arhiva 04.04.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:21.

327 zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji već nekoliko godina građanima kojima je to potrebno nudi besplatnu pravnu pomoć, odnosno upućuje ih odvjetnicima koji pružaju tu vrstu usluge. U prošloj je godini različite oblike pomoći zatražilo 327 građana. 289 zahtjeva je prihvaćeno, 25 odbijeno, jedan je odbačen, a 12 obustavljeno. Svake godine interes za besplatnu pravnu pomoć sve je veći. Godine 2009. podneseno je 177 zahtjeva, godinu kasnije 18, a 2011. godine 296.
Pravna pomoć ostvaruje se kao primarna ili sekundarna te kao oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi, odnosno troškova sudskog postupka. Pod pojmom „primarna pravna pomoć“ podrazumijeva se pravni savjet, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima te pravna pomoć u mirnom izvansudskom rješenju spora. Sekundarna pravna pomoć obuhvaća također pravni savjet, sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima, zastupanje u sudskim postupcima te pomoć u mirnom rješenju spora.
Besplatnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici, ovlaštene udruge te visoka učilišta. Primarna pravna pomoć može se odobriti postupcima koji se odnose na statusna prava građana, utvrđivanje prava i obveza iz mirovinskog i/ili zdravstvenog osiguranja, zatim utvrđivanje prava i obveza iz sustava socijalne skrbi te iznimno, u „svim ostalim upravnim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva te kod zaštite prava radnika pred poslodavcem.
Sekundarna pravna pomoć može se odobriti u sljedećim u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka, pravima iz radnih i obiteljskih odnosa, ovršnih postupaka i postupaka osiguranja, mirnog rješenja spora te iznimno, u svim ostalim postupcima kad takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva.
Pravnu pomoć ne mogu dobiti svi građani, već oni čiji ukupni dohodak i ukupni primici mjesečno ne prelaze iznos najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja na dan podnošenja zahtjeva”, prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja (2.753,45 kn za 2013. godinu). Nadalje, podnositelj zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć ne smije imati imovinu, u novčanom ili nenovčanom obliku, osim nekretnina, koja prelazi iznos od 20 najnižih dohodaka (55.069,00 kn za 2013. godinu) niti u vlasništvu smije imati dvije ili više nekretnina. Pravo ne mogu ostvariti niti oni s vrednijim vozilima. U vlasništvu ne smiju imati prijevozno sredstvo čija vrijednost prelazi 18 najnižih mjesečnih osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja (49.562,10 kn za 2013. godinu).
Pravna pomoć odobrit će se djeci koju su roditelji i drugi obveznici uzdržavanja po odredbama zakona dužna uzdržavati, u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima radi ostvarivanja prava djeteta na uzdržavanje neovisno o materijalnim prihodima obitelji. Pravna pomoć odobrit će se bez utvrđivanja imovnog stanja ako je osobi utvrđeno pravo na uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi ili pravo na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Po dosadašnjim iskustvima, najčešći postupci u kojima se odobrava besplatna pravna pomoć jesu sudski sporovi iz obiteljskopravnih odnosa i to prvenstveno postupci radi ostvarivanja prava na zakonsko uzdržavanje djece, razvoda braka i povjeravanja djece na čuvanje i odgoj te ovršni postupci koji se odnose na prisilno ostvarenje utvrđene tražbine za uzdržavanje. Vrlo često pojavljuju se i postupci vezani uz diobu bračne stečevine, kao i postupci iz radnih odnosa, kažu u Uredu državne uprave.
U najvećem broju odbijenih zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti koji se odnose na materijalne prilike podnositelja zahtjeva koje moraju biti takve da bi angažiranje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva. Preostali odbijeni zahtjevi nisu ispunjavali uvjete koji se odnose na vrstu postupka pred sudovima i javnopravnim tijelima za koje se može odobriti pravna pomoć.
U slučajevima u kojima je stranka u tijeku postupka odustala od podnesenog zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći postupak je obustavljen rješenjem o obustavi postupka. Institut besplatne pravne pomoći inače je uređen Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći donesenim iz 2008. godine
Velimir Kelkedi

Izvor: 3023