Arhiva 02.11.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:18.

FERRO-PREISS: Naš dim udišu i naši radnici

Slijedom zaključka sa sastanka održanog dana 12.10.2011. u nazočnosti župana Međimurske županije, gradonačelnika Grada Čakovca, njihovih suradnika, direktora tvrtke Ferro-Preis d.o.o. Čakovec, a vezano uz pritužbe dijela građana u svezi kakvoće zraka u okolini sjedišta tvrtke dajemo slijedeće priopćenje:
Tvrtka Ferro-Preis d.o.o. Čakovec na lokaciji industrijske zone u zapadnom dijelu Čakovca, dr.Tome Bratkovića 2, neprekidno posluje od 1991. godine, a slijedom promjena u poslovanju nastavak je dugogodišnje tradicije proizvodnje odljevaka iz sivog ljeva na ovom području, na istoj lokaciji, započete četrdesetih godina 20. stoljeća, odnosno više od 60 godina na ovoj istoj lokaciji traje neprekidni proces proizvodnje odljevaka od sivog ljeva koji se tijekom svih ovih godina neprestano razvija kako s naslova postizanja odgovarajućih visokih standarda kvalitete samih proizvoda radi plasmana na zahtjevna tržišta tako i s naslova modernizacije i poboljšanja tehnološko-tehničkih uvjeta, bitnih za postizanje produktivnosti i kvalitete, razvoj novih proizvoda, a kojih je veoma bitna komponenta i zaštita okoliša.
Tvrtka danas ima godišnju proizvodnju od cca 8000 tona proizvoda kao što su kućišta elektromotora, pumpi i ostalih komponenti za elektromotornu industriju i vlastiti proizvod – SML sustav odvodnih cijevi, fazona i ostalog kanalizacijskog programa, a ubraja se među vodeće proizvođače sa značajnom pozicijom na tržištu, zahvaljujući činjenici da od 1998. godine imamo uveden sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, a od 2004. godine i Sustav upravljanja okolišem ISO 14001 kao prva ljevaonica sivog ljeva u Republici Hrvatskoj, što su referentni dokumenti na tržištu. Više od 90% proizvodnje plasira se na tržište EU, koje osim zahtjeva za visokim standardima kvalitete proizvoda kod ugovaranja poslova postavlja i visoke zahtjeve vezane uz područje provođenja mjera u zaštiti okoliša. Zapošljavamo trenutno 181 djelatnika, žitelja ovog područja, a surađujemo sa još dvjestotinjak kooperanata, uglavnom manjih poduzetnika, obiteljskih tvrtki, u konačnici osiguravamo egzistenciju za više od 1000 žitelja Međimurske županije.
Da bismo mogli kontinuirano poslovati tijekom svih ovih godina morali smo, a slijedom razvojnih procesa nastavljamo i dalje, maksimalno se prilagođavati i razvijati tehnologiju proizvodnje prema zakonskim odrednicama u svim područjima djelovanja, tako i zaštiti okoliša. Naša tehnologija proizvodnje bazira se na instaliranim kupolnim pećima za proizvodnju ljevanog željeza, koje kao energent u procesu dobivanja taline tražene kvalitete sagorijevaju koks. Kod sagorijevanja koksa prisutni su dimni plinovi koji odlaze u atmosferu preko ispusta iznad kojeg je instaliran limeni plašt sa vodenom zavjesom, na način da dimni plinovi udaraju u gornji plašt, prolaze kroz vodenu zavjesu gdje dolazi do obaranja krutih čestica u za to predviđen prostor i filtrirani dimni plinovi zatim odlaze u atmosferu. Koks kod sagorijevanja ima sam po sebi osebujan, prepoznatljiv miris kao što to imaju svaka za sebe i na svoj način sve ostale energetske tvari, a širenje kojeg se osjeti kod nepovoljnih vremenskih uvjeta, niske naoblake ili strujanja vjetra kada dolazi do spuštanja, pritiska dima u niže slojeve pa se on može vidjeti i “osjetiti”. Činjenica je da je unatrag nekoliko godina, kada su i počele pritužbe građana, zapadna industrijska zona grada Čakovca bitno promjenjena u korist širenja ruralne sredine, posebice naselja Strahoninec, tako da su obiteljske kuće kao i objekti uslužne djelatnosti izgrađeni i otvoreni u neposrednoj blizini.
Bez obzira na tu činjenicu, a sukladno zakonskim propisima u području zaštite okoliša, tvrtka redovito provodi mjerenja na ispustima kupolnih peći koje provode za to nadležne pravne institucije od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH sukladno Pravilniku o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacioniranih izvora, te sva mjerenja udovoljavaju nacionalnim standardima tj. Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacioniranih izvora.
Isto tako, redovito i povremeno, mogli bismo reći učestalo, provodi se u tvrtki inspekcijski nadzor od strane nadležnog Inspektora zaštite okoliša, temeljem prijava Centru 112 zbog širenja “neugodnog” mirisa sa lokacije tvrtke, upućenih čak i u vrijeme kada tvrtka ne radi, kada nema proizvodnje, dakle ni rada kupolnih peći pa samim time ni ispusta dima.
Kao i svi ostali pravni subjekti u određenim djelatnostima, tvrtka je u narednom razdoblju obveznik usklađivanja s minimalnim standardima Europske unije, odnosno, sukladno Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša od 2008. godine, obvezni smo do 30. lipnja 2012. godine ishodovati Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, a postrojenje se mora uskladiti sukladno zakonskim uvjetima do 31.12.2015. godine. Na tom polju tvrtka je odmah 2008. godine započela sa određenim aktivnostima i programima smanjivanja emisija u zrak, odobrenim i od strane Ministarstva zaštitie okoliša, a u narednom periodu aktivnost je usmjerena na implementiranje najbolje raspoloživih tehnika (NRT) utvrđenih Zakonom o zaštiti okoliša prema referentnom dokumentu Europskog IPPC ureda u Sevilji, koje podrazumijevaju sve tehnike, uključujući tehnologiju, planiranje, izgradnju, održavanje, rad pogona ljevaonica, primjenjivih u praksi pod prihvatljivim tehničkim i ekonomskim uvjetima, a najučinkovitije su u postizanju najvišeg stupnja zaštite okoliša kao cjeline.
U cilju istog već je izrađena studija tehnoloških rješenja zamjene kupolnih peći, a aktivnosti za izvedbu projekta uvođenja prihvatljive tehnologije planirane su odnosno iz objektivnih razloga pripreme i provođenja investicije izvedive su u periodu od minimalno tri godine odnosno zaključno do kraja 2015. godine. Time će se pozitivni učinci koji proizlaze iz smanjenja potrošnje koksa, eliminacije emisije CO, SO2, CO2, NOx, smanjenja krutih čestica, odraziti i u vidljivoj i osjetilnoj eliminaciji toliko već u novinskim člancima senzacionalno interpretiranog i od strane građana spominjanog “opasnog, neugodnog mirisa dima”. Na kraju, ovim priopćenjem, bez navođenja prevelike stručne terminologije kao i brojne dokumentacije, od mjerenja, dozvola, inspekcijskih nadzora, mišljenja i nalaza, provođenja zakonskih propisa i sličnog da bi bilo razumljivo svim zainteresiranim čitateljima, želimo istaći jedno:
Tvrtka Ferro-Preis d.o.o. Čakovec, u vrijeme najveće krize kada su neke ljevaonice u Republici Hrvatskoj zatvorile vrata ili otpustile velik broj zaposlenih, a isto se događa i danas, opstala je na tržištu EU zahvaljujući kvaliteti ne samo proizvoda nego i brizi za okoliš, sačuvala radna mjesta i zaposlenost djelatnika, investirala u novu proizvodnju (investicija još u tijeku) i usprkos vrlo teškim financijskim uvjetima poslovanja redovno podmiruje obveze, isplaćuje plače sa svim doprinosima i porezima, osigurava posao brojnim kooperantima i uslužnim djelatnostima, te maksimalno brine o zaštiti okoliša kako kroz kvalitetu sirovina, tehnološki razvoj, postupanje prema zakonskim propisima, tako i kroz stalnu edukaciju svojih djelatnika. Naš dim na ovom području prisutan je već dugi niz godina, udiše ga i svih 181 djelatnik tvrtke, miris naše proizvodnje dnevno nosimo u svoje obitelji, a nepobitna je činjenica da nitko od nas nema zdravstvenih problema, zato uvjeravamo sve žitelje u našoj okolini da nema mjestu bojazni, a tvrtka Ferro-Preis će i daje nastaviti kontinuirano provoditi sve mjere, poboljšanja i usklađivanja sa europskim i hrvatskim direktivama koje doprinose samo još boljem očuvanju okoliša u cjelini kojih je kakvoća zraka tek jedna, iako vrlo važna, komponenta.
Paško Vela, direktor “Ferro-Preiss” d.o.o. Čakovec

Izvor: 2949