Arhiva 06.05.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

NOVINŠČAK BEZ DOZVOLA RUŠI ŠUMU I PREGRAĐUJE POTOK

Poduzetnik Mihalj Novinščak, vlasnik tvrtke Promming d.o.o Čakovec, kojeg šira međimurska javnost zna kao uspješnog poduzetnika, ali i po napadu lovačkom puškom na dva djelatnika Međimurskih voda, ponovo bi se mogao naći u središtu skandala. Ovaj put zbog devastacije okoliša u Jurovčaku (k.o. Gradiščak, katastarske čestice 4518 – 4547/1, op.nov), Novinščak je nedavno krenuo u otkup privatnih parcela, a dio njih vodi se kao šuma. Nakon otkupa, u predjelu zvanom Krče i Orešje, kojima je granica potok, Novinščak je srušio dobar dio šume s lijeve i desne strane potoka, a sam potok pregradio dvjema zemljanim branama iza kojih su nastala dva umjetna jezera zavidnih površina. Na slučaj nas je, sumnjajući da Novinščak za to ima potrebne dozvole, upozorio Josip Dodlek, dipl. ing. kult. teh., čija parcela graniči s Novinščakovim posjedom. Prilikom izvođenja radova, teški strojevi dijelom su ušli i u Dodlekovu parcelu koju ovaj ne želi prodati Novinščaku, ali više od štete koja je napravljena Dodleku i zanemariva je, Dodleka je zabolio odnos prema prirodi.
- Na ovom području g. Novinščak masovno otkupljuje parcele, dio njih je šumsko područje, a sredinom područja protječe potok. Ovaj dio poznat je kao stanište daždevnjaka, ovdje ima obilje srna i drugih životinja. Zaista sumnjam da bi se u bilo kojoj civiliziranoj zemlji moglo dogoditi ovo što se ovdje dogodilo, bez obzira na to što se radi o privatnom vlasništvu. Potok ipak ne može biti njegov, a on je na njemu napravio dvije ili tri ustave, s cjelokupnim sustavom za prepumpavanje vode, vjerojatno za navodnjavanje voćnjaka. Koliko znam, Novinščak nije zatražio dozvolu za sječu šume, pa sam već i šumarskom inspektoru poslao prijavu, a osim za sječu šume, prijavio sam ga i za devastaciju okoliša, izgradnju vodnih ustava – brana i uzurpaciju potoka koji je društveno dobro, rekao je Dodlek.
Budući da dio spornog zemljišta dijelom leži i na području Općine Štrigova, informacije o tome što se događa na terenu zatražili smo od načelnika Stanislava Rebernika, ali nam načelnik nije mogao reći ništa konkretno. O devastaciji prostora ništa ne zna niti Franjo Makovec, načelnik Općine Sveti Martin na Muri.
Mihalja Novinščaka telefonski smo bezuspješno pokušavali kontaktirati cijeli protekli tjedan, a nikakav odgovor nismo dobili niti na pitanja upućena e–mailom.
V.Trstenjak

Cerovec: Hrvatske vode nisu izdale nikakvu dozvolu

Ima li Novinščak potrebne papire za svoju investiciju oko koje je već počela izgradnja žičane ograde - pitali smo Ivana Cerovca iz Hrvatskih voda, voditelja Vodnogospodarskog odsjeka Varaždin. Prema njegovim riječima, Novinščak prema Hrvatskim vodama nije podnio nikakav zahtjev za izvođenje zahvata.
- Vlasnik je imao dužnost od Hrvatskih voda zatražiti odgovarajuće dozvole za naveden zahvat, no prije toga bio je dužan obratiti se Područnom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, odnosno pripadajućim područnim odsjecima na čijem se području planira zahvat u prostoru sa zahtjevom za izdavanje lokacijske dozvole. Lokacijska dozvola je upravni akt, a izdaje se za svaki zahvat u prostoru. Sadržaj lokacijske dozvole i način njenog izdavanja propisan je Zakonom o prostornom uređenju. Iznimno, lokacijska dozvola ne izdaje se za zahvate određene Pravilnikom o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. Hrvatske vode ni u kojem slučaju ne određuju je li za neki zahvat u prostoru potrebna lokacijska dozvola ili nije. Isto je u nadležnosti Područnog ureda, ali Hrvatske vode izdaju vodopravne uvjete kojima se određuju tehnički i drugi zahtjevi kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru radi usklađenja s odredbama Zakona o vodama i propisima donesenim na temelju njega... Nakon što se riješe stvari vezane za lokacijsku dozvolu i vodopravne uvjete te ovisno o opsegu i namjeni korištenja voda, potrebno je ishoditi koncesiju od Ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo ili vodopravnu dozvolu za korištenje voda koju izdaju Hrvatske vode. Koncesija za korištenje voda potrebna je za zahvaćanje voda za navodnjavanje za različite namjene. Koncesija nije potrebna za navodnjavanje iz površinskih voda do ukupno pet hektara zemljišta istog vlasnika, niti za navodnjavanje podzemnom vodom, što se zahvaća i crpi na istom zemljištu, do ukupno jednog hektara zemljišta istoga vlasnika. U navedenim slučajevima, izdaje se vodopravna dozvola za korištenje voda. Uvidom u našu evidenciju, utvrđeno je kako za naveden zahvat nije bilo nikakvih upita ni zahtjeva. Prema uviđaju na terenu, sadašnje se stanje, s aspekta Zakona o vodama, može naknadno legalizirati, ali uz poštivanje gore navedene procedure - objasnio je Cerovec. Voditelj ispostave također nam je potvrdio da su Hrvatske vode zaprimile pisanu prijavu o navedenim aktivnostima od poznate fizičke osobe (prijava je podnesena 15. travnja ove godine), nakon čega je pokrenut postupak utvrđivanja činjeničnog stanja, a o zatečenom stanju bit će izviještena vodopravna inspekcija. (vt)

Nedeljko: Pitajte u Zagrebu
Šumarski inspektor Damir Nedeljko nije želio komentirati prijavu i je li po prijavi postupljeno, već nam je sugerirao da svoj upit proslijedimo glasnogovorniku Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, tako da do zaključenja ovog broja nismo dobili potvrdu je li Novinščak zatražio dozvolu za sječu šume. (vt)

Izvor: 2871