Arhiva 08.09.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:49.

Obnova privatnih šuma uz državnu potporu

Do 1. listopada ove godine privatni šumoposjednici (pravne i fizičke osobe) imaju priliku javiti se (poljoprivrednoj) Savjetodavnoj službi sa zahtjevima za financiranje radova biološke obnove šuma za 2015. godinu.

 

Osim financiranja radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika iz sredstava prikupljenih doprinosom za “općekorisne funkcije šuma”, financira se i radove i aktivnosti u biološkoj obnovi šuma, a podrazumijeva se - uz nadzor i suradnju stručnjaka.

 

Viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika, Mario Vlašić, dipl. ing. šum., u uredu Savjetodavne službe u Čakovcu zainteresiranim je vlasnicima šuma na raspolaganju za sve informacije o navedenoj mogućnosti.

 

On posebno, između ostalog, ističe:

FINANCIRA SE SVE

- Zahtjev za financiranje radova može podnijeti svaki šumoposjednik pojedinačno ako je stanje šumskih sastojina na njegovom šumskom posjedu takvo da se mora krenuti u biološku obnovu te ako su potrebni radovi propisani programom gospodarenja. Popis radova biološke obnove u šumama šumoposjednika koji se financiraju iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma doista je širok i šumoposjednicima otvara velike mogućnosti. Radovi podrazumijevaju pripremu staništa za prirodno pomlađivanje šumiskih sastojina, popunjavanje, njegu i čišćenje svih sastojina, prorjeđivanje, pošumljavanje sječina nakon čistih sječa, sanaciju paljevina, pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama, pripremu staništa, njegu novopodignutih sastojina i kultura...

 

UPISNIK JE PREDUVJET

- Da bi šumoposjednici ostvarili pravo na sredstva za radove u šumama, treba podnijeti zahtjev na obrascu dostupnom u uredu Savjetodavne službe ili na web-stranici www.savjetodavna.hr.

 

No, da bi šumoposjednik mogao tražiti sredstva za financiranje biološke obnove šume, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika u koji moraju biti upisane i katastarske čestice za koje se planira biološka obnova i one se u katastru moraju voditi kao kultura šuma. Ukoliko šumoposjednik nije u spomenutom upisniku, zahtjev za upis i upute za ispunjavanje s popisom potrebne dokumentacije dostupni su na web-stranici Ministarstva poljoprivrede ili izravno kod nas u Savjetodavnoj službi.

 

Treba, međutim, naglasiti da prioritet u dodjeli sredstava imaju radovi biološke obnove koji su propisani i planirani u programima gospodarenja za šume šumoposjednika (za radove koji nisu propisani prioritet utvrđuje Savjetodavna služba). Na području Međimurske županije imamo već dva programa gospodarenja - Gornja Dubrava i Međimurske dravske šume, a izrađuju se još dva koja trebaju biti gotova do kraja 2014. godine: Štrigova - Mursko Središće i Sjeverne međimurske šume. To znači da će oko tri četvrtine površine Međimurske županije biti pokriveno programima gospodarenja i tim lakše će biti korištenje sredstava za radove biološke obnove šuma.

 

Za šumoposjednike je, vjerujem, posebno važno: svaka biološka obnova šuma pojedinačno po zahtjevu financira se u cjelokupnom iznosu! 

JAVITE SE, PITAJTE!

- Zato pozivam zainteresirane šumposjednike da se jave sa svojim zahtjevima za financiranje biološke obnove šuma. Za detaljne informacije mogu se javiti u Savjetodavnu službu, što prije, to bolje, jer zahtjevi se podnose do 1. listopada ove godine za područje Međimurske županije u ured Savjetodavne službe, u  Zrinsko-frankopanskoj 9/III. u Čakovcu. Informacije su dostupne e-mailom (mario.vlasic@savjetodavna.hr) i telefonom na broj 099/311-77-13.

Izvor: 3097