Gradovi i općine 15.04.2019. 08:00.

Općinsko vijeće

DOMAŠINEC: Od viška glava ne boli

Vijećnici Općinskog vijeća Domašinca na dnevnom redu nedavne sjednice imali su godišnju proračunsku 'inventuru': usvajanje izvještaja o izvršenju proračuna i pratećih dokumenata, te cijeli niz izvješća.

Ukupno prihodi i primici planirani su bili na 10.452.000 kuna u 2018. godini, a u tom je iznosu bio i novac koji se skupljao za gradnju školske sportske dvorane, odnosno višak iz prethiodnih godina od 4.744.659 kuna.

S krajem 2018. godine višak je još podebljan, pa je u novu proračunsku godinu preneseno 6.183.489 kuna proračunskog viška. Taj se višak sastoji od spomenutog viška prihoda i primitaka iz prethodnih godina od 4.744.659 kuna i viška prihoda i primitaka ostvarenog u 2018. godini od 1.438.829 kuna.

Utvrđeni proračunski višak, odlučili su vijećnici, rasporedit će se na rashode i izdatke poslovanja koji će se definirati pri prvoj izmjeni i dopuni proračuna za tekuću fiskalnu godinu.