Živa zemlja 21.03.2018. 13:00. Zadnja izmjena: 21.03.2018. 13:35.

Svjetski dan voda

Međimurske vode lider u uvođenju ISO standarda

Voda čini do 70% ljudskog organizma, a za njezin blagotvoran učinak na naše tijelo trebalo bi piti barem osam čaša na dan. Kakvu vodu piju Međimurci, kakva su naša vodocrpilišta te o novim ulaganjima i planovima za budućnost pročitajte u daljnjem tekstu. Povodom Svjetskog dana voda, koji se obilježava 22. ožujka razgovarali smo s direktorom tvrtke Međimurske vode, Vladimirom Topolnjakom dipl.ing.

Piju li Međimurci i dalje najkvalitetniju vodu u Hrvatskoj?

Izvještaji o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i sanitarne inspekcije to potvrđuju. Voda iz zdenaca na vodocrpilištima Nedelišće i Prelog visoke je kvalitete zahvaljujući dugogodišnjoj brizi o zaštiti izvorišta što potvrđuje i korištenje vode bez posebne prerade osim preventivne dezinfekcije plinovitim klorom. Županijska skupština donijela je Odluku o zaštiti izvorišta te Program za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta. Naime, izgrađuje se ili su već izgrađeni sustavi odvodnje fekalnih voda na vodozaštitnom području, kvalitetno je organizirano zbrinjavanje komunalnog otpada iz domaćinstava i gospodarstva, smanjuje se negativni utjecaj poljoprivredne proizvodnje u skladu s edukacijom poljoprivrednika, zakonskom regulativom, optimalizacijom troškova poljoprivredne proizvodnje, a sve je više i stručnih poljoprivrednih proizvođača. Kvaliteti i sigurnosti vodoopskrbe pridajemo najveći značaj. Kvaliteta vode od izvorišta do potrošača prati se dosljednom primjenom HACCP sustava. Prvi smo vodovod i odvodnja u Hrvatskoj koji smo uveli ISO standarde. Kako nove međunarodne norme predviđaju tranziciju ISO standarda, istu smo započeli prošle godine. Ovih ćemo je dana završiti i biti prva tvrtka od preko 160 tvrtki u Hrvatskoj u području javne vodoopskrbe i javne odvodnje koja je uvela tranziciju normi ISO 9001 i ISO 14001.Pročistač otpadnih voda Čakovec

Zašto se zapravo govori da Međimurje 'leži na vodi'? 

Vjerojatno jer je omeđeno rijekama Murom i Dravom i bogato podzemnom vodom. Smatram da je podzemna voda najveće prirodno bogatstvo Međimurja. Podzemne vode teku polako, usporedno s rijekama i prirodno se pročišćavaju kroz naslage šljunka i pijeska kojima prolaze. Podzemne vode sve se manje zagađuju zahvaljujući pozitivnim trendovima u izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, u području zbrinjavanja otpada i u unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Kvaliteta vode u rijekama poboljšava se i zahvaljujući pročišćavanju otpadnih voda na uzvodnom području, što dodatno doprinosi kvalitetnijem prihranjivanju našeg podzemnog vodonosnika. Zahvaljujući svemu tome voda na našim vodocrpilištima pokazuje trendove daljnjeg poboljšanja kvalitete.

Kakva su naša vodocrpilišta Nedelišće i Prelog­?

Prva vodozaštitna zona ograđena je i u vlasništvu Međimurskih voda d.o.o.. U Nedelišću je ta zona 50 hektara, a u Prelogu 25 hektara. Površina prve zone sanitarne zaštite izvorišta daleko je veća od potrebne i postupno se povećavala otkupom poljoprivrednih površina u zadnjih 15 godina. Daljnje povećanje prve zone nije potrebno, a mislim da su u odnosu na zahvaćene količine vode daleko najveće površine u Hrvatskoj. Brojne delegacije od vrtićkih, učeničkih i studentskih posjećuju vodocrpilišta u okviru svojih programa. Objekti i oprema uredno se održavaju i moderniziraju, livada se uredno kosi, a posljednjih 10 godina u funkciji zaštite voda na dijelovima vodocrpilišta zasađuju se šumski nasadi, od čega najviše hrasta. Koristeći poticaje za sadnju šume nastaju i nova pluća u zaštiti okoliša - zraka.Na jesen 2017. završena je izgradnja zdenca Z-3 na vodocrpilištu Prelog, vrijednosti 3,3 milijuna kuna. Zahvat vode iz zdenca Z-3 dubine 104 metra vrši se iz drugog vodonosnog sloja kojim se osigurava veća debljina pokrovnih naslaga, što pruža veću sigurnost i zaštitu od zagađenja u slučaju akcidenta u okoliš. Izgradnjom zdenca Z-3 osigurane su nove količine vode za slučaj većih potreba u sušnom periodu, te pričuva za slučaj eventualnih kvarova ili servisa u postojećim zdencima Z-1 i Z-2. Ugrađena je crpka kapaciteta 55 litara/sekundi.

Podsjetimo se koliko je kod nas razvijen sustav vodoopskrbe..

Javni vodoopskrbni sustav Međimurske županije opskrbljuje sva naselja (131) naše Županije. Izgrađenost sustava vodoopskrbe je preko 99 %. Ukupna duljina magistralnih i sekundarnih vodova iznosi oko 1075 km. U kategoriji gospodarstva i ustanova svi su priključeni na javni vodoopskrbni sustav, a postotak priključenosti stanovništva iznosi oko 80 % čime smo ispod hrvatskog prosjeka priključenosti koji iznosi 85 %. Kako je voda u javnom vodoopskrbnom sustavu pod stalnim nadzorom kvalitete (oko 1000 analiza godišnje) pozvao bih ne priključena domaćinstva da to što prije učine. Voda zahvaćena u vlastitom domaćinstvu (dvorištu) najčešće nije za ljudsku potrošnju jer je pod utjecajem sabirnih i septičkih jama, gnojnica, otpada i sl. Kako podzemna voda stalno polako putuje, svaki novi dan može donijeti novo zagađenje, dok je voda na vodocrpilištu javnog vodovoda pod detaljnom kontrolom kvalitete. Zagađena voda posebice može loše djelovati na osobe slabijeg imuniteta, djecu, starije i bolesne.

Koliko se ulaže u obnovu sustava? 

Novac prikupljen iz cijene vode svakodnevno se ulaže u upravljanje vodoopskrbnim sustavom. Vrše se svi radovi potrebni da se osigura sigurna vodoopskrba, od crpljenja vode do održavanja vodovodne mreže i priključaka. Osim toga 3,8 milijuna kuna uložena su u rekonstrukcije vodovodnih mreža i priključaka u 2017. godini. Ulaganja u nabavu osnovnih sredstava bila su 2,2 milijuna kuna. Rekonstruiraju se najstariji dijelovi sustava i oni gdje je više kvarova. Rekonstrukcije su često zajednički nastup lokalne samouprave, ŽUC-a ili Hrvatskih cesta i vlasnika komunalne infrastrukture (voda i plin).

Što je s lokalnim vodovodima u Hlapičini i Križovcu?

Koliko je meni poznato, lokalni vodovod postoji još samo u Hlapičini, iako je i tamo izvedena javna vodovodna mreža na koju je priključeno malo domaćinstava. Zbog zagađenja vode lokalni vodovod u Križovcu je zatvoren. Pitanje je samo vremena kad će inspekcije zatvoriti vodovod u Hlapičini, a lokalna samouprava i oni koji upravljaju tim vodovodom nisu realno svjesni odgovornosti koju nose, jer vodovod nema nikakvih dozvola, zaštitnih zona, svakodnevnih ispitivanja kvalitete vode..

Prošle godine realizirali ste projekt daljinskog očitanja vodomjera. Kakva su dosadašnja iskustva? 

Najveće je zadovoljstvo naših korisnika u višestambenim građevinama – cca 2950 stanova u cijelom Međimurju. Kako su ti vodomjeri smješteni unutar stana, ugradnjom opreme zaštitila se privatnost stanovanja i internetom se putem programske aplikacije mjesečno očitavaju u isto vrijeme kako glavni vodomjer cijele građevine, tako i svi interni vodomjeri. Ugrađena je kvalitetna i najmodernija oprema na tržištu koja funkcionira i na naše zadovoljstvo. Projekat je jedinstven u Hrvatskoj jer je ugrađeno daljinsko očitanje u sve stanove sa vodomjerima.

Međimurske vode na vodocrpilištu u Nedelišću imaju klimatološku postaju. Državni hidrometeorološki zavod trenutno je u postupku nabavke nove opreme. U kojoj je to fazi? 

Prema najnovijoj informaciji nova oprema će se montirati čim to vremenske prilike dopuste i to na lokaciji GKP „Čakom“ u Mihovljanskoj ulici u Čakovcu.Pročistač otpadnih voda Novo Selo na Dravi

Vodeći ste u Hrvatskoj po povlačenju sredstava za sustave odvodnje otpadnih voda. Što predstoji nakon što su uspješno završeni projekti aglomeracije Čakovec i Novo Selo na Dravi?

U Zagrebu su 11. listopada 2017. godine svečano potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovori o sufinanciranju za Aglomeraciju Donja Dubrava (vrijednost 189 milijuna kuna) i Aglomeraciju Mursko Središće (vrijednosti 182 milijuna kuna). U tijeku su postupci javne nabave za izvođenje radova na obje aglomeracije. Predvidivo da bi radovi na obje aglomeracije započeli u drugoj polovici 2018. s rokom završetka do kraja 2020. godine. Izrađena je studijska dokumentacija za preostale aglomeracije veličine iznad 2000 ekvivalent stanovnika: Podturen, Podbrest i Donji Kraljevec. U tijeku je izrada još preostale projektne dokumentacije temeljem studijske dokumentacije i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Do proljeća 2019. godine planiramo ishoditi sve potrebne preostale dozvole za gradnju te tijekom 2019. godine planiramo predmetne projekte prijaviti za financiranje putem kohezijskog fonda EU i provesti postupke javne nabave za izvođenje radova. Predviđeno je da bi sustavi odvodnje predmetnih aglomeracija bili završeni tijekom 2022. i 2023. godine, a sve sukladno zahtjevima Direktiva EU. Na taj način u Međimurju bi u cijelosti i u propisanim rokovima ispunili obveze po pitanju odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za aglomeracije veće od 2000 ES. Paralelno se pripremaju projekti i za rješavanje problematike odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Gornjeg Međimurja, odnosno na područjima s planiranim sustavima odvodnje za manje od 2000 ES, iako rokovi za realizaciju sustava manjih od 2000 ekvivalent stanovnika EU Direktivom još nisu definirani

Izvor: 19.3.2018.